БИЕТ БУС СОЁЛЫН ӨВ
Бид таны ирүүлсэн мэдээллийг нэгтгэн 2014 оны эхний улиралд нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, тухайн соёлын өвийг бүртгэлд авч баталгаажуулах, хамгаалах талаар арга хэмжээ авах болно.
(1-р алхам) Өвлөн уламжлагчийн мэдээлэл
Ургын овог:  
Эцэг /эх/-ийн нэр:  
Өөрийн нэр:  
Төрсөн он, сар, өдөр:
Хүйс:
Яс үндэс:  
Регистерийн дугаар:  
Оршин суугаа хаяг:  
Эрхэлж буй ажил:  
Холбоо барих утас:  
И-мэйл хаяг:  
(2-р алхам) Өвлөсөн өвийн тухай мэдээлэл
Та Монгол улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2009 оны 7 дугаар сарын 08-ны өдрийн 293 дугаар тушаалаар батлагдсан төлөөллийн үндэсний бүртгэл, яаралтай хамгаалах шаардлагатай биет бус соёлын өвийн үндэсний бүртгэлд хамрагдсан төрөл зүйлүүд болон үүнтэй адил төстэй өвийг мэдэж байгаа бол дараах анкетыг бөглөнө үү.
Өвийн төрөл зүйл: Өвийн тухайлсан нэр: Эзэмшсэн ур чадварын түвшин:
v